KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wynik konkursu

 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

  • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dni robocze w zakresie podstawowym w Oddziale Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym zgodnie z ustalonym harmonogramem w dni robocze, dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej w Oddziale Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży,  w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej i Oddziale Rehabilitacyjnym

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu i wzory druków ofert są dostępne poniżej lub w biurze kadr Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna 500 od dnia 04.06.2024 r. w dni robocze w godz. od 7:40 do 14:50.

Oferty należy składać na druku oferty Wojewódzkiego Centrum Pediatrii w biurze kadr, Istebna 500 w terminie do 07.06.2024 r. do godziny 10:00, w zaklejonych kopertach z opisem: „Konkurs ofert - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …………………………………………..(podać zakres i miejsce udzielania świadczeń)”.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 07.06.2024r. o godz. 12:00 w siedzicie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej 43-470 Istebna 500.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później, niż 19.06.2024 r.

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego zakresu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej ma prawo umorzyć konkurs, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty korzystnej dla Udzielającego zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia (rozstrzygnięcie konkursu), Przyjmujący zamówienie może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Przyjmujący zamówienie może złożyć do Dyrektora Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie

Wzór umowy

Zakres czynności

Oferta

Konkurs