DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA”

W ISTEBNEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
    43-470 Istebna, Istebna 500

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i 
    ekonomicznym podmiotu leczniczego:
materiały udostępnia Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej od
    poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.

3. Stanowisko objęte konkursem: zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka”
    w Istebnej, 43-470 Istebna, Istebna 500.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.
    w  sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach  
    leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U z 2011r. Nr 151, poz. 896 z poźniejszymi zmianami), tj.:

 1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;

 2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;

 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. pisemna koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami);

 2. znajomość ustawy o samorządzie województwa;

 3. znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych;

 4. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

 5. znajomość Kodeksu pracy;

 6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6. Wymagane dokumenty od kandydatów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. kopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;

 5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;

 6. kopie innych dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

 7. oświadzcenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 9. oświadczenie kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone
"za zgodność z oryginałem"
(na żądanie oryginały do wglądu komisji konkursowej).

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty należy przesyłać pocztą na adres:
    Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna, Istebna 500 lub składać w zaklejonych kopertach
    w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 14.50
    w terminie: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i
    numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim
    Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej” (o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

9. Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    ul. Ligonia 46, Katowice
                               
                                   Oferty przyjmujemy w terminie: od 27.02.2017r. do 28.03.2017r.
                                                   
                                                      Zapraszamy do składania ofert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

W okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. dla opiekunów towarzyszących pacjentom leczonym w oddziale
schorzeń układu oddechowego dzieci i młodzieży 
wprowadza się inne metody odpłatności za pobyt opiekuna, 
tj. cena osobodnia pobytu opiekuna wraz z 3 posiłkami dziennie wynosi - 50,00 zł,
przy czym maksymalnie - 250,00 zł bez względu na długość pobytu.

 

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE:

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny - schemat organizacyjny - załącznik nr 1

Regulamin organizacyjny - wykaz komórek - załącznik nr 2

Regulamin dla opiekuna - załącznik nr 4

Regulamin dla pacjenta - załącznik nr 3

Statut WCP "Kubalonka" - strona 1

Statut WCP "Kubalonka" - strona 2

Statut WCP "Kubalonka" - strona 3

Uchwała nr V_12_13_2015 00

Wykaz komórek organizacyjnych WCP "Kubalonka"