W związku ze wstępnym przyjęciem rezerwacji pobytu opiekuna towarzyszącemu pacjentowi leczonemu na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej, celem dokonania rezerwacji ostatecznej, prosimy o dokonanie przelewem wpłaty zaliczkowej za pobyt kazdego opiekuna w kwocie 200 zł na rachunek: 97 1020 1390 0000 6002 0420 4434 w terminie 60 dni przed planowanym pobytem. Kaucja nie dotyczy Oddziału Schorzeń i Układu Oddechowego

W tytule przelwu nalezy bezwzglednie podac następujące dane:
1) Nazwisko i imię pacjenta/pacjentów wraz z numerami PESEL
2) Ustalony termin opiekuna/opiekunów
3) Numer telefonu osoby dokonującej wpłaty

W przypadku, jezeli rezerwacja terminu odbywała sie bez orginalnego druku skierowania, należy je dosłac droga pocztową lub osobicie przed terminem dokonanej wpłaty.

Zaliczka podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie co najmniej 45 dni przed planowanym pobytem oraz w innych przypadkach na uzasadniony i udokumentowany wniosek osoby dokonujacej wpłaty.

Od 01.01.2015r. pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (nowelizacja ustawy zdrowotnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1138).

1. Dla pacjentów zgłaszających się na leczenie w Szpitalu wskazane jest, aby posiadali:

 • odzież i bieliznę osobistą, oznaczoną w sposób trwały,
 • podstawowe środki higieny osobistej
 • ręcznik, piżama, kapcie, odzież wierzchnią, nakrycie głowy, obuwie zmienne, sportowe, klapki pod prysznic
 • kłódkę w celu zamknięcia szafki osobistej,
 • przybory szkolne i podręczniki z wyjątkiem okresu wakacji lipiec-sierpień,
 • papier toaletowy

2. Przy przyjęciu wymagane są następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • osoby ubezpieczone w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), prosimy o przywiezienie dodatkowo KARTY MAGNETYCZNEJ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO potwierdzającej ubezpieczenie w powyższym oddziale.
 • nr polisy ubezpieczeniowej szkolnej / jeżeli dziecko taką posiada /,
 • w przypadku posiadania dokumentacji z przebiegu dotychczasowego leczenia szpitalnego / karty informacyjne, zdjęcie RTG płuc / prosimy również o dostarczenie w/w dokumentów,
 • wyniki ostatnich badań dodatkowych / nie ma koniecznośći wykonania ich przed przyjazdem do Ośrodka
 • książeczka zdrowia dziecka
 • zaświadczenie ze szkoły, do której klasy dziecko uczęszcza lub świadectwo z ostatniej klasy,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka / jeżeli posiada /.
 • oświadczenie rodzica wyrażającego zgodę na przeprowadzenie badań i udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

Na terenie Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz
liceum ogólnokształcące, dla wszystkich pacjentów zapewniamy zajęcia szkolne.