DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA”

W ISTEBNEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna 500

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i
    ekonomicznym podmiotu leczniczego:
materiały udostępnia Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.

3. Stanowisko objęte konkursem: zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka”
    w Istebnej, 43-470 Istebna, Istebna 500.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.
    w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w pomiotach leczniczych
    niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U z 2011r. Nr 151, poz. 896 z poźniejszymi zmianami), tj.:

    1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
    2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

5. Wymagania dodatkowe:
    1. pisemna koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Centrum Pediatrii
        „Kubalonka” w Istebnej (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami);
    2. znajomość ustawy o samorządzie województwa;
    3. znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych;
    4. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
    5. znajomość Kodeksu pracy;
    6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6. Wymagane dokumenty od kandydatów:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
    2. kopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego
        konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu;
    3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
    4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
    5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;
    6. kopie innych dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe potwierdzone „ za zgodność z oryginałem”,
        przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandytat obowiązany
        jest przedstawić oryginały dokumentów
    7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia
        prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
    8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania
        konkursowego.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „ za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandytat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: 
    Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 43-470 Istebna,
    Istebna 500 lub składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
    od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 14.50 w terminie: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
    Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją
    „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej”
    (o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

9. Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    ul. Ligonia 46, Katowice.

 

                                   Oferty przyjmujemy w terminie: od 27.04.2017r. do 26.05.2017r.
                                                   
                                                      Zapraszamy do składania ofert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------