W związku ze wstępnym przyjęciem rezerwacji pobytu opiekuna towarzyszącemu pacjentowi leczonemu na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej, celem dokonania rezerwacji ostatecznej, prosimy o dokonanie przelewem wpłaty zaliczkowej za pobyt kazdego opiekuna w kwocie 200 zł na rachunek: 97 1020 1390 0000 6002 0420 4434 w terminie 60 dni przed planowanym pobytem. Kaucja nie dotyczy Oddziału Schorzeń i Układu Oddechowego

W tytule przelwu nalezy bezwzglednie podac następujące dane:
1) Nazwisko i imię pacjenta/pacjentów wraz z numerami PESEL
2) Ustalony termin opiekuna/opiekunów
3) Numer telefonu osoby dokonującej wpłaty

W przypadku, jezeli rezerwacja terminu odbywała sie bez orginalnego druku skierowania, należy je dosłac droga pocztową lub osobicie przed terminem dokonanej wpłaty.

Zaliczka podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie co najmniej 45 dni przed planowanym pobytem oraz w innych przypadkach na uzasadniony i udokumentowany wniosek osoby dokonujacej wpłaty.

Od 01.01.2015r. pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (nowelizacja ustawy zdrowotnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1138).

 1. Pacjenci przyjmowani są do Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej na podstawie skierowania do szpitala.
 2. Decyzję o przyjęciu pacjenta lub odmowie przyjęcia podejmuje lekarz Izby Przyjęć (a w porze popołudniowej lekarz dyżurny), po zebraniu wywiadu lekarskiego, zapoznaniu sie z dokumentacją medyczną i zbadaniu chorego.
 3. Przyjęcia "planowe" realizowane są w dni robocze. 
  Pacjenci powinni zgłosić się do Izby Przyjęć do godziny 09:00.
 4. Datę "planowego" przyjęcia do WCP ustala Izba Przyjęć (lekarz Izby Przyjęć w porozumieniu z Ordynatorem oddziału) tak, aby diagnostyka i leczenie mogły być przeprowadzone w możliwie najkrótszym terminie.
  O wyznaczonym terminie przyjęcia Izba Przyjęć, informuje zainteresowanych telefonicznie lub pisemnie.
 5. Lekarz Izby Przyjęć / lekarz dyżurny odmówi przyjęcia do WCP, jeżeli po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i po zbadaniu pacjenta stwierdzi, że pacjent nie wymaga hospitalizacji lub wymaga hospitalizacji w innym szpitalu. Swoją decyzję lekarz potwierdza stosowną adnotacją na skierowaniu do szpitala.
 6. Warunkiem przyjęcia pacjenta na leczenie jest wyrażenie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na diagnostykę i leczenie w WCP. Pisemną zgodę / rodzice składają w dniu przyjęcia dziecka do WCP.
 7. O skierowaniu na właściwy oddział szpitalny decyduje lekarz Izby Przyjęć w porozumieniu z Ordynatorem oddziału.